MANIKYA VEENA MUPALALAYAM | KANNADA DEVOTIONAL SONG LYRICS | DR.RAJKUMAR | KAVIRATNA KALIDASA

Advertisement

KANNADA DEVOTIONAL SONG LYRICS IN KANNADA

Advertisement

maanikyaveena – Kaviratna Kalidasa – Dr Rajkumar HIt Songs – Jayapradha – Dr. Rajkumar Lyrics

SingerDr. Rajkumar

ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ
ಮುಪಲಾಲಯಂತೀಮ್
ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಳಾ
ವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಮ್
ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ
ಮುಪಲಾಲಯಂತೀಮ್
ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಳಾ
ವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಮ್
ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ
ಕೋಮಲಾಂಗಿಂ
ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ
ಕೋಮಲಾಂಗಿಂ
ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾಮ್
ಮನಸಾಸ್ಮರಾಮಿ
ಮನಸಾಸ್ಮರಾಮಿ

ಚತುರ್ಭುಜೇ
ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸೇ
ಕುಚೋನ್ನತೇ
ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೇ
ಚತುರ್ಭುಜೇ
ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸೇ
ಕುಚೋನ್ನತೇ
ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೇ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಶಾಂಕುಶ
ಪುಷ್ಪಬಾಣಹಸ್ತೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕಮಾತಃ

ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ
ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನಿ
ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ
ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನಿ
ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಮ್
ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ

ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ
ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನಿ
ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಮ್
ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ
ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ
ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತೇ
ಜಯ ಸಂಗೀತರಸಿಕೇ
ಜಯ ಲೀಲಾ ಶುಕಪ್ರಿಯೇ

ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತ
ಹೃದ್ಯನ್ಮಣಿದ್ವೀಪ
ಸಂರೂಢ ಬಿಲ್ವಾಟಲೀಮಧ್ಯ
ಕಲ್ಪಧೃಮಾಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬ
ಕಾಂತಾರವಾಸಪ್ರಿಯೇ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಪ್ರಿಯೇ
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯೇ
ಪಲ್ಲಕೀವಾದನ
ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಲೋಲತಾಲೀದಲಾಬ
ಧ್ಧ
ತಾಟಂಕ
ಭೂಷಾವಿಶೇಷನ್ವಿತೇ
ಸಿಧ್ಧಸಮ್ಮಾನಿತ್ತೇ

ದೇವ ದೇವೇಶ ದೈತ್ಯೇಶ
ಯಕ್ಷೇಶ ಭೂತೇಶ ವಾಗೀಶ
ಕೋಣೇಶ
ವಾಯುವಾಗ್ನಿ ಕೋಟೀರ
ಮಾಣಿಕ್ಯ
ಸಂಕೃಷ್ಟ ಬಾಲಾ
ತಪೋತ್ತಾಮಾ
ಲಾಕ್ಷಾರ ಸಾರುಣ್ಯ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೃಹೀತಾಂಗಿ
ಪದ್ಮದ್ವಯೇ ಅದ್ವಯೇ
ಪುರುಚಿರನವರತ್ನ
ಪೀಠಸ್ಥಿತೇ ಸುಸ್ಥಿತೇ
ಶಂಖ
ಪದ್ಮದ್ವಯೋಪಾಶ್ರಿತೇ
ಆಶ್ರಿತೇ
ದೇವಿ
ದುರ್ಗಾವಟುಕ್ಷೇತ್ರ
ಪಾಲೈರ್ಯುತೇ
ಮತ್ತ ಮಾತಂಗ
ಕನ್ಯಾಸಮೂಹಾನ್ವಿತೇ

ಸರ್ವ ಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ
ಸರ್ವ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ
ಸರ್ವ ತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ
ಸರ್ವ ಮುದ್ರಾತ್ಮಿಕೆ
ಸರ್ವ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ
ಸರ್ವ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೆ
ಸರ್ವರೂಪೇ ಜಗನ್ಮಾತೃಕೇ
ಹೇ ಜಗನ್ಮಾತೃಕೇ
ಪಾಹಿಮಾಂ ಪಾಹಿಮಾಂ
ಪಾಹಿಮಾಂ ಪಾಹಿ

ವಿದ್ವದ್ರಾಜಾ ಶಿಖಾಮಣೇ
ವಿದ್ವದ್ರಾಜಾ ಶಿಖಾಮಣೇ
ತುಲಯಿತುಂ
ಧಾತಾದ್ವಾತಿಯಮ್ ಯಶಃ
ಕೈಲಾಸಂಛ ನಿರೀಕ್ಷತತ್ರ
ಲಘುತಾಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾನ್
ಪೂರ್ತಯೇ
ಉಕ್ಷಾಣಂ
ತದುಪರ್ಯುಮಾಸಹಚರಮ್
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಗಂಗಾಜಲಂ
ತಸ್ಯಾಗ್ರೆ ಫಣಿಪುಂಗವಂ
ತದುಪರಿಸ್ಫಾರಂ
ಸುಧಾದೀಧಿತಿಮ್

ಅದ್ಯಧಾರಾ ಸದಾಧಾರಾ
ಸದಾಲಂಬಾ ಸರಸ್ವತೀ
ಪಂಡಿತಃ ಮಂಡಿತಾಸರ್ವೇ
ಭೋಜ ರಾಜೇ ಭುವಂಗತೇ
ಭೋಜ ರಾಜೇ ಭುವಂಗತೇ
ಭೋಜ ರಾಜೇ ಭುವಂಗತೇಎಂಥ ಅಂದ ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ…

ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ-FULL MOVIE

Advertisement

Leave a Reply

Close Menu